Czy taka umowa jest poprawna ze względów prawnych?
by nu607ec

UMOWA PROWIZYJNA O ŚWIADCZENIU USŁUG REKLAMOWYCH
Zawarta w Rzeszowie dnia 08.06.2022 roku pomiędzy:
1. Firmą Hydro-Art Patryk Artyszuk z siedzibą w Lipinkach 58, kod pocztowy 21-518, REGON 368635118, NIP 5372420250, reprezentowaną przez: Patryka Artyszuka zwanego dalej Zamawiającym,
a
2. Firmą MR FINANSE Marek Romanowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. ks. Józefa Jałowego 7,
kod pocztowy 35¬-010, REGON 690559098, NIP 8131616510, przez: Marka Romanowskiego zwanego dalej Wykonawcą.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług reklamowych.
2. Usługi reklamowe, świadczone na rzecz Zamawiającego, będą w polegały na:
Zwiększeniu ilości wejść unikalnych użytkowników na stronę internetową https://hydroart.warszawa.pl/ poprzez jej pozycjonowanie w wyszukiwarce Google. Wymagana ilość dziennych wejść unikalnych użytkowników na stronę https://linktr.ee/omeleq wynosi 50 lub więcej, dodatkowo wymagana ilość wejść unikalnych użytkowników na miesiąc wynosi 1500 lub więcej.
3. Weryfikacja powyższych założeń odbędzie się przy użyciu narzędzia analitycznego Google Analitics poprzez zalogowanie się Zamawiającego lub Wykonawcy przez utworzone konta z dostępem do danych analitycznych strony hydroart
Dostęp do danych analitycznych jest poprzez link: https ://analytics google .com /analytics/web/#/ oraz poprzez specjalny kod śledzenia użytkownika zainstalowany na stronie internetowej hydroart. Kod śledzenia jest kodem HTML na stronie internetowej. Unikalny numer kodu śledzenia to: „G-WHY1HY8NK4” na podstawie którego identyfikują się narzędzia analityczne Google Analytics dla danej strony.
§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób profesjonalny, z należytą starannością i dbałością o interesy Zamawiającego.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda musi być wyrażona na piśmie. Za działania osoby trzeciej Wykonawca odpowiada jak za swoje.
§ 3
Czas trwania umowy
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi reklamowe na rzecz Zamawiającego przez okres 36 miesięcy.
§ 4
Wynagrodzenie
1. W zamian za usługi reklamowe świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego określone w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych netto, powiększone o należny podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury.
2. Należne wynagrodzenie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
3. W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek warunku w danym miesiącu określonego w § 1, Zamawiający nie ponosi kosztów danego miesiąca.
§ 5
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco dostarczać Wykonawcy wszelkie potrzebne informacje i dane, niezbędne Wykonawcy do wykonania usług reklamowych określonych w § 1 niniejszej umowy. Przede wszystkim Zamawiający
zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w terminie do dnia 30.06.2022 wzory używanych przez Zamawiającego znaków, logotypów oraz nazw produktów (“oznaczenia firmowe”) do zastosowania w trakcie świadczenia usług reklamowych określonych w § 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego dokonania płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.
§ 6
Oświadczenia Stron
1. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych,
prawa rejestracji wzorów przemysłowych) do oznaczeń firmowych określonych w § 5 ust. 1, które Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu realizowania usług reklamowych w ramach niniejszej umowy, oraz że wykorzystanie przez Wykonawcę przekazanych materiałów nie będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa, ani nie będzie naruszać praw osób trzecich.
2. Zamawiający niniejszym potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie w materiałach promocyjnych i reklamowych stworzonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy oznaczeń firmowych należących do Zamawiającego, które Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu wykonania niniejszej umowy. Udostępnienie przez Zamawiającego oznaczeń firmowych oraz udzielenie zgody na ich wykorzystanie nie stanowi przeniesienia na Wykonawcę jakichkolwiek praw do tych oznaczeń.
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług opisanych w umowie a także, że świadczenie na rzecz Zamawiającego takich usług nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wykonaniu umowy, a także po jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron.
§ 7
Odstąpienie od umowy
1. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy po zapłacie kwoty w wysokości 1000zł
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę; siła wyższa
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregoś z obowiązków określonych w niniejszej umowie na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami siły wyższej.
3. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia umowy, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, akty władzy państwowej, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.
5. Strony w terminie do 30.06.2022 zobowiązują się przeprowadzić konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania, dostosowania wzajemnych zobowiązań do nowych warunków i zmienienia warunków umowy. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do 30.06.2022, każdej z nich przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy ¬ Kodeks cywilny.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem umowy, będą rozstrzygane w ramach wzajemnych negocjacji. Gdyby Strony nie zdołały osiągnąć porozumienia w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, spór będzie rozstrzygany przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
……………………………………….. ……………………………………….
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

12 replies

I give myself the opportunity to learn new things. Direct websites online slots, เว็บตรงเกมส์คาสิโนปลอดภัย โปรโมชั่นดีที่สุดเว็บตรงคาสิโน

I give myself the opportunity to learn new things. Direct websites online slots, เว็บตรงสล็อตออนไลน์ไม่ผ่านเอเย่นต์

The author's unique perspective and in-depth knowledge were evident throughout the post, making it a worthwhile read. creative brand agencies

安利藥局
藍色小藥丸
壯陽藥購買
藍色小藥丸ptt
專治陽痿早洩
壯陽藥哪裡嗎
正品壯陽藥
壯陽藥品牌
壯陽藥
持久液
犀利士
美國黑金
德國犀利士
正品必利勁
印度希愛力
臺灣認證藥局
威爾剛
威爾剛哪裡買
威爾剛效果
印度神油
犀利士購買
威爾剛購買
壯陽藥購買
持久液購買

I'm writing on this topic these days, bitcoincasino, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

เว็บตรง AKNANCE เว็บเกมส์ออนไลน์ สมัครง่ายไม่มีขั้นต่ำ

There are numerous lovely spots in Udaipur city. These escorts know the best spots where you can have a heartfelt date. You can enlist the administrations of these young ladies, and things will be simpler for you. The escorts are lovely young ladies who understand what clients need. They are the best call young ladies in Udaipur. They realize that the clients need great administration. There are numerous modest call young ladies in Udaipur, and you can without much of a stretch pick one.
http://www.callgirlsjaipurescorts.com/
Changpang Escorts
Changtongya Escorts
Chanho Escorts
Channagiri Escorts
Channapatna Escorts
Channarayapatna Escorts
Chanpatia Escorts
Chapar Escorts
Chapra Escorts
Charama Escorts
Charar e Shrief Escorts
Charaut Escorts
Charbagh Escorts
Chare Escorts
Chariduar Escorts
Charkhari Escorts
Charkhi Dadri Escorts
Charminar Escorts
Charmwood Village Escorts
Charpokhari Escorts
Chatra Escorts
Chaubattakhal Escorts
Chaugain Escorts
Chaukhutiya Escorts
Chaupal Escorts
Chauparan Escorts
Chaurah Escorts
Chaurai Escorts
Chauri Chaura Escorts
Chausa Escorts
Chauth Ka Barwara Escorts
Chautham Escorts
Chavakkad Escorts
Chawngte Escorts
Chayangtajo Escorts
Cheedikada Escorts
Cheidema Escorts
Chembur Escorts
Chemmumiahpet Escorts
Chen Escorts
Chenani Escorts
Chenari Escorts
Chenga Escorts
Chengalpattu Escorts
Chengam Escorts
Chengannur Escorts
Chennai Escorts
Cheria Bariarpur Escorts
Cherial Escorts
Cherla Escorts
Cherthala Escorts
Chessore Escorts
Cheta Escorts
Chetam Escorts
Chetheba Escorts
Chetpet Escorts
Cheyyur Escorts
Chhachhrauli Escorts
Chhamanu Escorts
Chhapara Escorts
Chhata Escorts
Chhatargarh Escorts
Chhatarpur Escorts
Chhatna Escorts
Chhatroo Escorts
Chhattarpur Escorts
Chhaygaon Escorts
Chhibramau Escorts
Chhindgarh Escorts
Chhindwara Escorts
Chhorahi Escorts
Chhota Udaipur Escorts
Chhuikhadan Escorts
Chhura Escorts
Chhuriya Escorts
Chicholi Escorts
Chidambaram Escorts
Chiephobozou Escorts
Chikhaldara Escorts
Chikhli Escorts
Chikkaballapura Escorts
Chikmagalur Escorts
Chiknayakanhalli Escorts
Chikodi Escorts
Chilakaluripet Escorts
Chimur Escorts
Chincholi Escorts
Chingmei Escorts
Chingmeirong Escorts
Chinhat Escorts
Chiniyalisaur Escorts
Chinnaselam Escorts
Chinour Escorts
Chintalavalasa Escorts
Chintamani Escorts
Chintapalle Escorts
Chiplun Escorts
Chiraia Escorts
Chirala Escorts
Chirang Escorts

Looking for Laptop Service Center Don’t worry, We can help you!
Our Certified Technician will fix any laptop problems. Laptop Service Center
Laptop Repair Near You !

Best laptop service center available in your city Delhi NCR, Lucknow, Mumbai, Ahmdabad, and Kanpur. We are offering doorstep laptop repair service.
When your laptop warranty expires or gets a repairing service from the company’s store, all you can contact us, and we will get this done. E.g., if you have a Asus laptop, you will search for Asus Laptop repair centers.

HP Laptop Service Center In Pune | HP Laptop Service Center In Gurgaon | HP Laptop Service Center In Mumbai | Laptop Repair Service Center | Dell Laptop Service Center In Delhi | HP Laptop Service Center In Noida | HP Service Center in Delhi | HP Service Center in Lucknow | Lenovo Laptop Service Center | Lenovo Service Center in Gurgaon

Visit Website :

Acer Service Center in Delhi | Acer Service Center in Gurgaon | Acer Service Center in Noida | Acer Service Center in Faridabad | Acer Service Center in Mumbai | Acer Service Center in Lucknow | Acer Service Center in Pune | Acer Service Center in Ahmedabad

Lenovo Service Center in Gurgaon | Lenovo Service Center in Delhi | Lenovo Service Center in Faridabad | Lenovo Service Center in Ghaziabad | Lenovo Service Center in Noida | Lenovo Service Center in Mumbai | Lenovo Service Center in Pune |

HP Service Center in Delhi
HP Service Center in Gurgaon
HP Service Center in Noida
HP Service Center in Faridabad HP Service Center in Ghaziabad
HP Service Center in Mumbai
HP Service Center in Lucknow
HP Service Center in Pune
HP Service Center in Chandigarh
HP Service Center in Surat
HP Service Center in Nagpur

Dell Service Center in Dwarka | HP Laptop Service Center in Uttam Nagar | Laptop Repair in Dwaka | CCTV Camera Installation Service in Dwarka |HP Laptop Service Center in Dwarka

Acer Service Center in Delhi, Acer Service Center in Gurgaon, Acer Service Center in Noida, Acer Service Center in Faridabad, Acer Service Center in Mumbai, Acer Service Center in Lucknow, Acer Service Center in Pune

Acer Service Center in Delhi, Lenovo Service Center in Gurgaon, Lenovo Service Center in Noida, Lenovo Service Center in Faridabad, Lenovo Service Center in Mumbai, Lenovo Service Center in Lucknow, Lenovo Service Center in Pune

HP Service Center in Delhi, HP Service Center in Gurgaon, HP Service Center in Noida, HP Service Center in Faridabad, HP Service Center in Mumbai, HP Service Center in Lucknow, HP Service Center in Pune

https://www.sbnation.com/users/AcerLaptopServiceCenter

HP Service Center in Adarsh Nagar HP Service Center in Anand Vihar HP Service Center in Azadpur HP Service Center in Dilshad Garden HP Service Center in Green Park HP Service Center in Hari Nagar HP Service Center in Hauz Khas HP Service Center in Jahangirpuri HP Service Center in Mayur Vihar HP Service Center in Tilak Nagar HP Service Center in Tughlakabad HP Service Center in Vasant Kunj HP Service Center in Dwarka HP Service Center in Rajinder Nagar HP Service Center in Burari HP Service Center in Mehrauli HP Service Center in Lodhi Colony HP Service Center in Sarojini Nagar HP Center in Panchsheel Park HP Center in New Friends Colony HP Service Center in Jor Bagh HP Service Center in Bhajanpura HP Service Center in Karawal Nnagar HP Service Center in Mustafabad

HP Service Center in Janakpuri HP Service Center in Jasola HP Service Center in Jhilmil HP Service Center in Kalkaji HP Service Center in Karol Bagh HP Service Center in Kashmere Gate HP Service Center in Mayapuri HP Service Center in Nangloi HP Service Center in Sultan Puri HP Service Center in Tagore Garden HP Service Center in Bijwasan HP Service Center in Mahipalpur HP Service Center in Lajpat Nagar HP Service Center in Kirti Nagar HP Service Center in Bhalswa HP Service Center in Govindpuri HP Service Center in Moti Bagh HP Service Center in RK Puram HP Service Center in Sheikh Sarai HP Service Center in Nizamuddin HP Service Center in Paharganj HP Service Center in Seelampur HP Service Center in Yamuna Vihar

HP Service Center in Model Town HP Service Center in Najafgarh HP Service Center in Peeragarhi HP Service Center in Rithala HP Service Center in Rohini HP Center in Safdarjung Enclave HP Service Center in Shahdara HP Service Center in Shakarpur HP Service Center in Subhash Nagar HP Service Center in Uttam Nagar HP Service Center in Munirka HP Service Center in Okhla HP Service Center in Jangpura HP Service Center in Patel Nagar HP Center in Mukherjee Nagar HP Service Center in Khanpur HP Service Center in Chanakyapuri HP Service Center in Vasant Vihar HP Service Center in Chirag Dilli HP Service Center in South Extension HP Service Center in Chandni Chowk HP Service Center in Daryaganj HP Service Center in Preet Vihar

Dell Service Center in Delhi | Dell Service Center in Gurgaon | Dell Service Center in Noida | Dell Service Center in Faridabad | Dell Service Center in Mumbai | Dell Service Center in Lucknow | Dell Service Center in Pune

Dell Laptop Service Center In Mumbai
Dell Laptop Service Center In gurgaon
Dell Laptop Service Center In Delhi
HP Laptop Service Center In Delhi
HP Laptop Service Center In lucknow
Dell Laptop Service Center In Malad
Dell Laptop Service Center In Borivali
HP Laptop Service Center In Pune
HP Laptop Service Center In Noida
HP Laptop Service Center In gurgaon
HP Laptop Service Center In Mumbai
Laptop Service Center
Dell Laptop Service Center In kolkata
HP Laptop Service Center In kolkata

Oh what a blog great article. I enjoyed your article very much. Can I also write about my favorite things here? I love to play games and have played a lot of apk mod games at https://techloky.com/. Is there anyone here who loves to play games like me, can play with me.

Skincare is a very large field, so it can be hard to figure out what products you should try based on their ingredients. When the season’s change and you don’t know if your skin is dry, oily, acne-prone, getting older, or somewhere in between, it can be hard to narrow down your search for a product that works for you https://hermagic.com/lookfantastic-student-discount/

Date With A Pug Info

“Date With A Pug” is an online dating app that allows you to chat with a cute pug. It simulates a real-life dating experience where two people meet and discuss their preferences and experiences. You can also play a game in which your pug responds to questions about your interests, background, and goals. You can use this app to find a date with a dog you’d like to meet.

Hot Date” is an iOS dating simulation game where you meet adorable Pugs to meet them. You’ll exchange details with your dates and answer questions about yourself. When the time runs out, your date will be done. The conversation tends to be awkward and underwhelming. The game is made for those who don’t want to waste time on a slow-paced, uncomfortable date. Whether you’re looking for a serious relationship or a fun, casual evening with a pug, there’s something to suit you.

One of the most fun and unique dating apps on the market is “Date With a Pug.” You meet up with two cute Pugs and ask them questions. The conversations are usually awkward, as the dogs just exchange small details. And once the time is up, the two of you end up having the same conversations. The funny thing about pugs is that they don’t have the social graces of other dogs. They’re often standoffish and insulting. But the cuteness factor makes it a unique and fun dating experience.

The best way to date a pug is by going on a speed dating event with other pug lovers.

This way, you can learn more about them and find a soul mate. There are plenty of events around the world where you can meet interesting pugs and enjoy a night out. But beware of the pitfalls of speed dating with a pug. It might not be the best idea to spend your entire evening talking to an unfamiliar dog.

Another interesting dating app is “Hot Date” by George Batchelor, a developer from Manchester. This app simulates speed dating in a candlelit restaurant, but there’s no food or annoying waiters. Instead, you’ll meet different pugs, each one presenting a different set of questions and responses. However, the most enjoyable way to date with a pug is to try it out and see if you like it. It’s free on PC and Mac, and it’s worth a look.

The app isn’t just a dating app. It’s also an online dating service, where you can chat with other users in real life. The virtual dating service is free to download, and the app is designed to match people with pugs. The virtual dating website is a perfect companion for those who are looking for a partner. The application is available for Windows, Mac, and Linux platforms, and is available for download for $1.99 on the iTunes App Store.

Hot Date is a dating app for pug lovers. It’s available for PC, iOS, and macOS.
The app features cute pugs and offers a variety of interactions. The game is designed to generate a lot of laughter but isn’t raunchy. The game’s ratings are a little low, so it’s probably best for those who don’t want to be spoiled.

miniature pug puppies for sale near me
miniature pug puppies for sale
Pug Puppies for Sale Near Me
pugs puppies for sale
teacup pugs for sale
pug puppies for sale by owner
pug puppies ohio
PUG PUPPY FOR SALE NEAR ME
PUG PUPPIES FOR SALE
pug puppies for sale in kentucky
Pug Puppies for Sale Under $500 Near Me
pug puppies for sale in texas
pug puppies for sale $200
pugs for sale near me under $500
pugs for sale under $400 near me
pugs for sale near me
puppies for sale near me under $500
pug puppies for sale under $1,000 near me
pug for sale
pug puppies for sale under $300
Brindle Pug
Pitbull Pug Mix
Pugs for sale cheap
Cheap pug
affordable pug puppies for sale near me
black pugs for sale near me
White Pugs for sale
pug dog for sale
free pug puppies
pug puppies for sale in my area
mn pug breeders
pug puppies indiana
pugs for sale michigan
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA
USA

PUG PUPPY ADOPTION
Pug puppies for sale
Pug puppies for sale near me

Pug puppies near me
Pug Puppies for Sale Under $500 Near Me

Cute Pug Puppies

Black pug puppies
Black pug puppies for sale

pug puppies for adoption

black pug puppies for sale near me

chihuahua pug mix puppies

how much is a pug puppy

teacup pug puppies

baby pug puppies

baby pug puppies for sale

pictures of pug puppies

pug puppies for sale in Ohio

pug puppies price

pug mix puppies

teacup pug puppies for sale

best food for pug puppy

newborn pug puppies

pug puppies craigslist

pug puppies for sale craigslist

adorable pug puppies

how much does a pug puppy cost

Pitbull pug mix puppies

pug pit mix puppy

pug puppies for sale $200

pug puppies for sale in NJ

Pug puppies for sale in Wisconsin

pug puppy cost

pug puppy food

royal canin pug puppy
royal canin pug puppy food

fawn pug puppy

pug puppies for sale florida

pug puppies for sale in Indiana

pug puppies for sale in KY

pug puppies for sale in NC

pug dog puppy

AKC Registered Pug Puppies For sale

cheap pug puppies for sale near me

cheap pug puppies for sale in California

cheap pug puppies for sale in nj

Black Pug Puppies for sale

pugs puppies for sale

Excellent Home Pug Puppies
perfect house pugs
twitter
perfect house pugs
perfect house pugs
Linkedin

1 Reply

Back to top